Młodzież, a karta wędkarska

Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiadanie karty wędkarskiej. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat (*), pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

(*) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
Członkiem uczestnikiem PZW może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego.

Aby wstąpić do Koła PZW nr 153 w Komornikach oraz móc wędkować należy:

  1. Zdać egzamin na kartę
  2. Udać się do starostwa w celu odbioru karty
  3. Odwiedzić skarbnika