Taryfikator mandatów nad wodą

T A R Y F I K A T O R

Kwalifikacja | Czyn | Grzywna lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.1 | Brak przy sobie upoważnienia do połowu na rzecz uprawnionego do rybactwa na podstawie (art.5) | 100 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.2a | Brak przy sobie karty wędkarskiej (art.7 ust.2) | 200 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b | Brak zezwolenia (art7 ust.2a) lub wbrew zezwoleniu | 200 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b | Wymiary ochronne/regulaminowe (art.7 ust.2a) | 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b | Limity Ilościowe/regulaminowe (art.7 ust.2a) | 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b | Okresy Ochronne/regulaminowe (art7 ust.2a) | 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b | Technika połowu niezgodna z R. A. P. R. (art..7 ust.2a) | 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.2b | Brak wpisu do rejestru (art.7 ust.2a) i inne | 20 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.3 | Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone do wód z których zostały pozyskane (art.7 ust.1a) | 50 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.4 | Brak tablic w obrębach hodowlanych i obrębach ochronnych, niewłaściwe oznakowanie, bezprawne oznakowanie, niszczenie tablic (art.16) | 100 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.5 | Wstęp do obrębów hodowlanych bez uzgodnienia lub niezgodnie z ustaleniami (art.13 ust.2) | 100 zł i więcej lub art.41

Art.27a ust.1 pkt.6 | Połów ryb ze sprzętu nie zarejestrowanego lub nie oznakowanego lub oznakowanego niezgodnie z przepisami . Litery, cyfry nie mniej niż 10 cm i nie mniej niż 1 cm grubości – obie burty (art.20 ust.2) | 100 zł i więcej

Art.27a ust.1 pkt.7 | Połów ryb ze sprzętu pływającego sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa które określa ustawa ożegludze śródlądowej – kamizelki ratunkowe, zasady połowu ryb na drodze wodnej(art.20 ust.6) | 100 zł i więcej lub art.41

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów ryb chronionych ustawą o ochronie przyrody (art.8 ust.1pkt.1) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów ryb o wymiarach ochronnych (art.8 ust.1pkt.2) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów ryb w okresie ochronnym ( art.8 ust.1 pkt.3 ) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów węgorza ponad limit 2 szt. ( art.8 ust.1pkt.3a) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów w odległości mniejszej niż 50m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych (art.8 ust.1 pkt.4) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach ( art.8 ust.1 pkt.5) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów więcej niż dwoma wędkami jednocześnie (art.8 ust.1 pkt.11) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów łososiowatych i lipieni więcej niż jedną wędką jednocześnie ( art.8 ust.1 pkt.11) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów w odległości mniejszej niż 50m od rozstawionych w wodzie sieci ( art.8 ust.1 pkt. 12a) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów w odległości mniejszej niż 75m od oznakowanego połowu ryb kusza (art.8 ust.1 pkt.12b) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyłączeniem połowu ryb z pod lodu ( art.8 ust.1 pkt.12c) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.1 | Połów kuszą: łososiowych i węgorzy (art.8 ust.1 pkt.13a) na szlaku żeglownym ( art.8 ust.1 pkt.13b) od 15. X do 15V (art.8 ust.1 pkt.13c) przy użyciu aparatu tlenowego (art.8 ust.1 pkt.13d) w odległości mniejszej niż 75m od innych osób i zastawionych w wodzie sieci (art.8 ust.1 pkt.13e) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 | Połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami – dopuszczalny połów podrywka w miejscu i w czasie połowu ryb wędką (art.7 ust.1) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 | Wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb (art.10 ust. 1 pkt.2) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art.27b ust.1 pkt.2 | Połów ryb w miejscu i w czasie zakazanym uchwałą przez zarząd województwa (art.17 ust.7) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.3 | Naruszanie warunków chowu i hodowli raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w wodzie, rak błotny i szlachetny nie może być łowiony amatorsko (art.2 ust.1 lub 2 ust.2) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.4 | Zarybianie nie zgodne z przepisami. Zarybiać może : uprawniony do rybactwa, instytut badawczy, uczelnia, fundacja lub organizacji a producentów ryb, lub organizacja społeczna z uprawnionym do rybactwa, organ administracji publicznej we współpracy j/w, dyrektor parku narodowego (art.4b ust.1) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 | Nie wypuszczanie ryb złowionych :gatunkowo chronionych, w okresie ochronnym, o wymiarach ochronnych, ponad limit węgorza (art.9 ust.1) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 | Dotyczy Rybaków : jeśli 10 % złowionych ryb przy użyciu sieci ciągnionych jest nie wymiarowa, a przy użyciu sieci stawnych 5 % wypuszcza się do tego samego łowiska (art.9 ust.2) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 | Połów ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa bez dokumentu stwierdzającego upoważnienie (art.5) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Art27b ust.1 pkt.5 | Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może posiadać : uprawniony do rybactwa lub osoba upoważniona na podstawie art.5 osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu, dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby (art.20 ust.1) . Brak oznakowania sprzętu rybackiego przez uprawnionego (art.20 ust.4) Zakaz podejmowania z wody narzędzi i urządzeń połowowych (art.20 ust.5) | Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Kwalifikacja | Przestępstwo – Kto

Art.27c ust.1 pkt.1 | Poławia raka szlachetnego lub błotnego nie będąc do tego uprawnionym (art.2 ust.1) Grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2

Art.27c ust.1 pkt.2 | Nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi (art.4 lub art.5)

Art.27c ust.1 pkt.3 | Narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie Art.3 ust.4 pkt.1 / minister może wprowadzić zakaz wprowadzania lub przenoszenia ryb obcego gatunku, na które nie są wymagane dodatkowe zezwolenia.

Art.27c ust.1 pkt.4
Wprowadza ryby gatunku obcego bez wymaganego zezwolenia (art.3 i pkt.1)
Wprowadza ryby gatunku obcego na które nie jest wymagane zezwolenie (art.3 i pkt.2)
Przenosi ryby określonych gatunków ryb wbrew przepisom wydanych na podstawie art.3 ust.3 (art.3 i pkt.3)
Poławia ryby przy użyciu prądu (art.8 ust.1 pkt.6)
Poławia ryby środkami odurzającymi i trującymi (art.8 ust.1 pkt.7)
Poławia ryby narzędziami kaleczącymi (art.8 ust.1pkt.8)
Poławia ryby materiałami wybuchowymi (art.8 ust.1 pkt.9)
Poławia ryby przez ich głuszenie (art.8 ust.1 pkt.10)
Zabrania się pozyskiwania ikry ryb / o wymiarach ochronnych i w okresie ochronnym / oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach (art.8 ust.2)
Zabrania się przechowywania, posiadania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem art.8 i 9 (art.10 ust.1 pkt.1)
Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor (art.11)

Art.27c ust.1 pkt.4 | Zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika, i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach ochronnych (art.14 ust.2); W wypadku wystąpienia wody poza linię brzegową zabrania się czynienia przeszkód w jej odpływie (art.19 ust.1) Grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2

Art.27c ust.1 pkt.5 | Nie stosuje się do nakazu : osoba fizyczna lub prawna przetwarzająca lub wprowadzająca ryby do obrotu jest obowiązana posiadać dokument stwierdzający pochodzenie ryb (art.10 ust.2)

Art.27c ust.1 pkt.6 | Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem marszałka województwa na odstępstwa od zakazów określonych w art.8 ust.1 pkt.2 do 7 i ust.1 a także dokonywania połowu ryb w obrębach ochronnych (art.17 ust.1); Dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem ministra środowiska na odstępstwo od zakazu określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ( art.17 ust.2)

Art.27c ust.1 pkt.6 | Przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia starosty wydanego na podstawie art.17a ust.1 lub 2 albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem